Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης / Πολιτικές & Κανονισμοί

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Το Δ.Σ της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 06.07.2021 αποφάσισε να υιοθετήσει και η Εταιρεία να εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο 2021, από το  Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) και πληροί τις απαιτήσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου (άρθρο 17 Ν. 4706/2020).

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

 

Πολιτικές & Κανονισμοί

Πατήστε εδώ για να δείτε την Περίληψη του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Πατήστε εδώ για να δείτε τoν Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πολιτική Καταλληλότητας μελών Δ.Σ.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πολιτική Αποδοχών

Πατήστε εδώ για να δείτε τoν Κώδικα Δεοντολογίας

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πολιτική Ασφάλειας και Υγείας

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πολιτική Περιβάλλοντος

Bio not available