Λοιπές Επιτροπές

Σκοπός της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του σχετικά με τον καθορισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας καθώς και τον εντοπισμό και πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο κατάλληλων προσώπων για την απόκτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου όταν υπάρει κενή θέση.

Ειδικότερα, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η Εταιρεία διαθέτει σαφή, καλά τεκμηριωμένη και διαφανή πολιτική αποδοχών, η οποία είναι συνεπής προς την επιχειρησιακή στρατηγική, το προφίλ και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων της Εταιρείας και δεν ενθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών και βραχυπρόθεσμων κινδύνων. Επιπρόσθετα εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι η ακόλουθη:

  • Σπυρίδων Μακριδάκης, Πρόεδρος
  • Πρόδρομος Βλάμης, Μέλος
  • Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, Μέλος

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων Πολιτική Αποδοχών

Η Επιτροπή Προμηθειών διαμορφώνει το στρατηγικό σχεδιασμό των προμηθειών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της Εταιρείας και η εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών της στόχων.

Η σύνθεση της Επιτροπής Προμηθειών είναι η ακόλουθη:

  • Σπυρίδων Μακριδάκης, Πρόεδρος
  • Πρόδρομος Βλάμης, Μέλος
  • Αριστοτέλης Καρυτινός, Μέλος
Bio not available