Η μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε real estate στην Ελλάδα

€ 2,9 Δις
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
€ 139,3 εκατ.
Ετησιοποιημένa Μίσθωμαta
14 έτη
WAULT
92%
Πληρότητα
370+
Ακίνητα
€ 3,0 Δις
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
€ 172,0 εκατ.
Ετησιοποιημένa Μίσθωμαta
12,3 έτη
WAULT
380+
Ακίνητα

Η Εταιρεία

Η PRODEA Investments είναι η μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με ενεργητικό άνω των €3,0 δις, ο όμιλος της PRODEA Investments δραστηριοποιείται σε επενδύσεις σε ακίνητα και διοικείται από στελέχη με σημαντική εμπειρία στην εξεύρεση επενδυτικών ευκαιριών, υλοποίηση επενδύσεων και δημιουργία αξίας για την εταιρεία και τους μετόχους της.

Τελευταία Νέα

Διαθέσιμοι Χώροι προς Μίσθωση

Bio not available