Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

29 Δεκεμβρίου, 2022
Bio not available